Dương môn hổ tướng

*
Dương Môn Hổ Tướng
Phim Dương Môn Hổ Tướng| The Yang Tiger Brothers 33/33 Duong mon Ho Tuong nói về mái ấm gia đình nổi tiếng trung quân báo quốc chúng ta Dương. Vày được đại vương sủng ái nên gia đình bị quá tướng Phan Nhân Mỹ ghen tuông ghét những lần hãm hại tới mức các đàn ông của nhà Dương Nghiệp điều mất mạng. Cuối cùng chỉ với có Dương Tứ Lang được phụ thân giao trọng trách lợi dụng cảm xúc cảm của công chúa nước Liêu báo oán cho gia đình. Liệu Tứ Lang có làm theo lời phụ vương mà trả thù choDương Môn Hổ Tướngkhi anh còn ái tình với Phan Ngữ Yên.
*
PhimDương Môn Hổ Tướng
*
Xem PhimDương Môn Hổ Tướng
Website xemPhim|Phim HayDương Môn Hổ Tướng;http://www.youtube.com/watch?v=svAAT7lzbZk|1b;http://www.youtube.com/watch?v=LRJbb7M4wYM|1c;http://www.youtube.com/watch?v=RI61BWBTzfE|Dương Môn Hổ tướng Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=pVnVo4VTRbU|2c;http://www.youtube.com/watch?v=zJkiA5mHTiE|2c;http://www.youtube.com/watch?v=AWtP-d8-uzU|Dương Môn Hổ tướng Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=ZI7-Y4HkKrY|3b;http://www.youtube.com/watch?v=g-RtA7Sbx9Y|3c;http://www.youtube.com/watch?v=C2PsRgNWypg|Dương Môn Hổ tướng Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=-22SKosFGCU|4b;http://www.youtube.com/watch?v=dXIzm4YULjo|4c;http://www.youtube.com/watch?v=b8A-xxWh0gs|Dương Môn Hổ tướng Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=Z7LxHaFljdE|5b;http://www.youtube.com/watch?v=IWGz60DRWGs|5c;http://www.youtube.com/watch?v=B2rCcDcG39I|Dương Môn Hổ tướng Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=i6vuQG-YGWs|6b;http://www.youtube.com/watch?v=AQTfWYHvMmM|6c;http://www.youtube.com/watch?v=TlE6oeTZmc8|Dương Môn Hổ tướng Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=d6iw-H3ytps|7a;http://www.youtube.com/watch?v=HbrisBqDkyo|7b;http://www.youtube.com/watch?v=YFj8ckpcBOg|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=PDTB6y2cgLE|8b;http://www.youtube.com/watch?v=3STFtG-1kzo|8c;http://www.youtube.com/watch?v=Tn2ma_hxu2g|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=uiuYVxv_Lr8|9b;http://www.youtube.com/watch?v=3vp2jMAtvo4|9c;http://www.youtube.com/watch?v=6muIIkraZhY|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=KtlyhLVq3X0|10b;http://www.youtube.com/watch?v=NTc8-kuAXac|10c;http://www.youtube.com/watch?v=D_pSUYM3mX4|Dương Môn Hổ tướng Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=OoqddEfkeKU|11b;http://www.youtube.com/watch?v=J8zzglP1QT4|11c;http://www.youtube.com/watch?v=W9ktDVCA4RI|Dương Môn Hổ tướng Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=UmU5HeHmC-s|12b;http://www.youtube.com/watch?v=JnFM5rwAEsM|12c;http://www.youtube.com/watch?v=4iB93E29-wg|Dương Môn Hổ tướng Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=aaveCzE3l2s|13b;http://www.youtube.com/watch?v=VlxDUiOxLxA|13c;http://www.youtube.com/watch?v=uF2PXvZgFjI|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=akfbWY15p-w|14b;http://www.youtube.com/watch?v=zlTWuP6AU0A|14c;http://www.youtube.com/watch?v=4zxd1-IJ56I|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=JK5_9ZtczK4|15b;http://www.youtube.com/watch?v=n8YtT_IoULg|15c;http://www.youtube.com/watch?v=fH24STsZEHA|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=OSkvHkqbbw4|16b;http://www.youtube.com/watch?v=C9P5vc3NWnM|16c;http://www.youtube.com/watch?v=64acX2zBNN0|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=lVi6JA9nvXw|17b;http://www.youtube.com/watch?v=vX5pCmeDMt4|17c;http://www.youtube.com/watch?v=JHnUtPIOqoQ|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=G0az75WcI3w|18b;http://www.youtube.com/watch?v=oz94P_ALGwU|18c;http://www.youtube.com/watch?v=TPqBwSjmT2g|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=8nA6WwVewxo|19b;http://www.youtube.com/watch?v=UdYJVY-D4xU|19c;http://www.youtube.com/watch?v=VTKTFCjRbh4|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=BALAg7fhcJA|20b;http://www.youtube.com/watch?v=740pAbtGLmk|20c;http://www.youtube.com/watch?v=7-mukBvXZmM|Dương Môn Hổ tướng Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=YF__zpeLuck|21b;http://www.youtube.com/watch?v=M9Dx97ox8kg|21c;http://www.youtube.com/watch?v=zQMBNnAjZcM|Dương Môn Hổ tướng Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=VX29h99hVNQ|22b;http://www.youtube.com/watch?v=qiI-48hLrKs|22c;http://www.youtube.com/watch?v=blZ5HNwLVNQ|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=0zCpFnumvZE|23b;http://www.youtube.com/watch?v=POzZLRHpstE|23c;http://www.youtube.com/watch?v=ldxcUblQPJs|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 24;http://www.youtube.com/watch?v=7K9IG2m0vm8|24b;http://www.youtube.com/watch?v=SVQqplcTag8|24c;http://www.youtube.com/watch?v=mZwFYMzrWFA|Dương Môn Hổ tướng Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=Ec7J8QbtJX0|25b;http://www.youtube.com/watch?v=mfoYncoM7Ow|25c;http://www.youtube.com/watch?v=jCZxdRO16-I|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=0RTLK3_6XtU|26b;http://www.youtube.com/watch?v=LbPV0eYKWRQ|26c;http://www.youtube.com/watch?v=tiAswzUE2zA|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=PFV7K0ZghWk|27b;http://www.youtube.com/watch?v=8XhVpPjbNfg|27c;http://www.youtube.com/watch?v=8T9--cNJclQ|Dương Môn Hổ tướng Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=ZyJGjBLF4DA|28b;http://www.youtube.com/watch?v=iRDg11Mj3Mg|28c;http://www.youtube.com/watch?v=T2Xyd0mjwns|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=U4NXfSHgNsY|29b;http://www.youtube.com/watch?v=LmZSSbc2ciU|29c;http://www.youtube.com/watch?v=zu_Z2WS7AzQ|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=LgM3grWeZVg|30b;http://www.youtube.com/watch?v=PXiWSM3Jdxw|30c;http://www.youtube.com/watch?v=VKySAbOS2RU|Dương Môn Hổ tướng tá Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=_VK3kYA02qU|31b;http://www.youtube.com/watch?v=XOTSKSICZWQ|31c;http://www.youtube.com/watch?v=HJZdGrzYIVw|Dương Môn Hổ tướng Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=AMz-SOlCr94|32b;http://www.youtube.com/watch?v=gIHRgKJj9yw|32c;http://www.youtube.com/watch?v=cUOslf8YZRs|Dương Môn Hổ tướng mạo Tập Cuối;http://www.youtube.com/watch?v=AMz-SOlCr94|33b-end;http://www.youtube.com/watch?v=gIHRgKJj9yw|33c-end;http://www.youtube.com/watch?v=cUOslf8YZRs|