Keo tự vá vỏ không ruột

a e nào biết rành về chỗ thiết lập keo từ bỏ vá và loại keo nào giỏi đổ dô võ mà lại không sợ hãi mâm xe.bác làm sao biết chỉ giúp em với thank!